Print Friendly, PDF & Email

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004

AudicomPendax kvalitetspolicy
AudicomPendax skall i varje ögonblick ange vikten av att:
Utveckla, konstruera , producera och marknadsföra produkter som infriar eller överträffar kundens förväntningar.
Leverera Rätt produkt i Rätt tid till Rätt pris.
Alla anställda skall sträva efter att förbättra kvaliteten på sitt eget arbete.
Följa lagar och förordningar.

AudicomPendax miljöpolicy
AudicomPendax skall i varje ögonblick verka för ständig förbättring och förebygga förorening genom att sätta följande övergripande mål:
Följa Miljölagstiftning och leva upp till marknadens, myndigheters och övrigas krav. Vara målmedvetna i vår produktutveckling och i inköpsprocessen ifrågasätta alla material och där så är möjligt ersätta med miljövänligare alternativ.
Vid val av leverantör prioritera företag som har en utvecklad miljöpolicy.
Vid transporter sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan.
All personal skall alltid pröva möjligheten till att nyttja videokonferens istället för att resa.

För att kunna klara av ovanstående övergripande miljömål, har följande detaljerade mål fastställts:
Vid inköp kräva innehållsdeklarationer.
Aktivt verka för att miljövänliga produkter marknadsförs.
Löpande sträva efter effektiviseringar som spar energi och minskar belastningen på miljön.
Sträva efter det miljövänligaste transportalternativet.
Samtliga våra anställda skall ges möjligheten att använda videokonferens.

Efterlevnad och måluppfyllelse:
Företagsledningen har definierat och dokumenterat företagets policy och kvalitetsmål. Varje chef ansvarar för att policy förstås och tillämpas inom sitt ansvarsområde. Alla anställda skall i sitt arbete se till att policy efterlevs och målen nås.
Ständiga förbättringar som leder till bättre produkter och kvalitet på vårt arbete skall ingå som en naturlig del i verksamheten. På så sätt garanteras våra kunder att produkter och service levereras enligt specifikationer och kontrakt.

Miljöledningsprogram:
När ett miljömål har fastslagits, upprättas resultatdokument.