<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1749631898577992&ev=PageView&noscript=1" />

AudicomPendax Policies

Kvalitet, miljö, integritet och socialt ansvarstagande

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015.

Vi mäter regelbundet som aktiv del i vårt verksamhetssystem bland annat:

 • Kundnöjdheten genom enkät.

 • Antal, med bil, körda kilometer per kundbesök – för att minska koldioxidutsläppen.

 • Antalet STOP and GO, det vill säga förbättringsmöjligheter, vår personal noterar i vårt reklamationssystem.

 • Antalet förebyggande åtgärder.

 • Vårt certifieringsorgan gör revisioner minst 2 gånger per år för att säkra vårt kvalitets- och miljöarbete.

 • SA-8000 är implementerad och en naturlig del i vår vardag.

I den egna verksamheten har vi möten varje vecka med kontoren i Stockholm, Göteborg och London. 
Då det sker över videokonferens spar vi enorma mängder flygbränsle och tid.

Integritetspolicy

Vi värnar om allas personliga integritet och det är viktigt att våra medarbetare, leverantörer och kunder känner trygghet med hur personuppgifter behandlas hos oss. Denna policy beskriver varför och hur vi behandlar personuppgifter och hur vi arbetar för att skydda informationen.

Personuppgifter som samlas in och behandlas

Vi samlar in personuppgifter som frivilligt tillhandahålls till oss. Exempel vid förfrågningar, avtal, jobbansökningar, anställningsavtal deltar på arrangemang anordnade av oss, väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar in kan vara ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och bransch.

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av våra tjänster eller specifika arrangemang. Dessa källor kan innefatta, förfrågningar, avtal, köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

Hur använder vi personuppgifter?

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att: Skicka dig, offerter, ordererkännanden, fakturor, nyhetsbrev och information om aktuella områden inom vårt verksamhetsområde och inbjudningar till aktiviteter. För dig som anställd hos oss information som berör din relation till oss.

Vilka behandlar personuppgifter?

Endast personer som behöver behandla personuppgifter har tillgång till dina personuppgifter. Vi gör inte dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.

Hur länge sparas uppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge de behövs för ändamålet de samlades in för. Detta innebär att vi behandlar dina uppgifter så länge lagar och förordningar kräver samt så länge du fortsätter vara vår kund, leverantör, anlitar oss för våra tjänster, besöker våra arrangemang eller att vi, med grund i din yrkesroll, bedömer att du kan vara en potentiell besökare hos oss och intresserade av våra tjänster.


Rättigheter

Du har rätt att ta del av personuppgifter. Om du anser att uppgifterna är felaktiga kan du begära att de rättas. Du kan även när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehöriga personers tillgång.  Alla som vill ha mer information är välkomna att höra av sig till vår Ekonomiavdelning eller direkt till VD. 08-55536900

Kvalitetspolicy

AudicomPendax skall i varje ögonblick ange vikten av att: Utveckla, konstruera, producera och marknadsföra produkter som infriar eller överträffar kundens förväntningar. Leverera rätt produkt i rätt tid till rätt pris. Alla anställda skall sträva efter att förbättra kvaliteten på sitt eget arbete.  Följa lagar och förordningar.

Miljöpolicy

AudicomPendax verkar för ständig miljöförbättring och förebygger förorening genom att: 
Följa miljölagstiftning och leva upp till marknadens och myndigheters krav.
Målmedvetet i vår produktutveckling och inköpsprocess ifrågasätta alla material och där så är möjligt ersätta med miljövänligare alternativ.  Vid val av leverantörer prioritera företag som har en utvecklad miljöpolicy.
För transporter sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan.  All personal alltid prövar möjligheten till virtuella möten istället för resor.

För att kunna klara av ovanstående övergripande mål agerar vi på följande vis:

 • Vid inköp kräver vi innehållsdeklarationer och säkerhetsdatablad.

 • Vi verkar aktivt för att miljövänliga produkter marknadsförs.

 • Vi strävar löpande efter effektiviseringar som spar energi och minskar belastningen på miljön.

 • Vi strävar efter att tillämpa det mest miljövänliga transportalternativet vid varje transportbehov.

 • Samtliga våra anställda ges möjligheten att använda videokonferens.

Efterlevnad och måluppfyllelse: 
Företagsledningen har definierat och dokumenterat företagets policy och kvalitetsmål. Varje chef ansvarar för att policyn förstås och tillämpas inom sitt ansvarsområde. Alla anställda skall i sitt arbete se till att policyn efterlevs och målen nås.

Ständiga förbättringar som leder till bättre produkter och kvalitet på vårt arbete skall ingå som en naturlig del i verksamheten. På så sätt garanteras våra kunder att produkter och service levereras enligt specifikationer och kontrakt.