<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1749631898577992&ev=PageView&noscript=1" />

AudicomPendax allmänna försäljnings- och leveransbestämmelser

Tillämplighet

Dessa allmänna bestämmelser skall äga tillämpning och ingår i de avtal som träffas mellan AudicomPendax, nedan kallad AP, och annan part, nedan kallad Kunden, om leverans av varor och tjänster. Bestämmelserna kan endast ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. Om andra bestämmelser överenskommes mellan parterna gäller dessa i tillämpliga delar. För de fall någon situation ej skall vara reglerad i dessa villkor skall NLM02 tillämpas i sådana delar.

Avtalets ingående

Offererade priser gäller en månad såvida inte annan tid angivits. Avtal har ingåtts först när AP har givit kunden skriftlig orderbekräftelse eller då båda parterna har undertecknat avtalet.

Leveransens omfattning

Leveransens omfattning framgår av orderbekräftelsen eller avtalet.

Leveransplats, leveranstid

Leveransplats anges i orderbekräftelse eller avtal och sker fritt fabrik eller fritt lager, om annat ej överenskommits. AP ombesörjer försäkring av godset. Kunden är skyldig att anmäla eventuella transportskador till transportbolag och försäkringsbolag. Leveranstid anges i orderbekräftelse eller avtal och avser hela veckor. Tiden räknas från dagtecknande av orderbekräftelse eller undertecknande av avtal.

Leveransbesiktning

Har parterna överenskommits om besiktning skall sådan verkställas inom 14 dagar efter leverans/AP anmält leveransen (delleveransen) till besiktning. AP skall alltid beredas tillfälle att närvara vid besiktning och AP skall tillställas besiktningsutlåtande inom en vecka efter verkställd besiktning.

Priser

Angivna priser gäller fritt fabrik eller fritt lager exklusive avgifter, specialemballage och skatter. Förändringar i valutakurser, råvarupriser samt skatter berättigar AP till motsvarande prisändringar.

Betalning och dröjsmålsränta

Om kredit beviljats gäller 10 dagar netto mot faktura om inget annat avtalats. För tid efter fakturas förfall utgår dröjsmålsränta med 8 % över vid varje tid gällande riksbankens referensränta. Vid större samt kundspecifika åtaganden gäller prestationsbunden betalningsplan enligt överenskommelse vid varje enskilt fall.

Annullering av order

Annullering av order accepteras ej om inget annat skriftligt har avtalats.

Kundens solvens

Om kunden försatts i konkurs, inlett ackord, inställt sina betalningar eller eljest kan antagas vara på sådan obestånd att köpeskillingen inte rätteligen kan erläggas äger AP innehålla leverans tills betryggande säkerhet ställts eller häva respektive annullera avtalet helt eller delvis såvitt kunden inte ställer betryggande säkerhet för avtalets fullgörande. Ställs ej säkerhet som AP kan godkänna äger AP rätt att häva köpet samt erhålla skälig ersättning för nedlagda kostnader. Om kundens insolvens leder till att AP ej erhåller full betalning för varor förfaller APs garantiåtagande enligt punkt 14. AP äger därvid ingen som helst skyldighet att vare sig reparera godset, leverera nytt gods eller utge eventuellt skadestånd.

Kundens dröjsmål

Om AP ej erhållit betalning inom 10 dagar efter förfallodagen äger AP rätt att utöver dröjsmålsränta enligt punkt 7 ovan, innehålla delleverans, häva eller annullera avtalet helt eller delvis. Avhämtar kunden inte beställt gods senast en vecka efter leverans enligt punkt 4 har AP rätt att debitera hyra för förvaring m.m. Senarelägger kunden avtalad leveranstid, har AP rätt att debitera ränta för hela ordersumman enligt punkt 7.

Ritningar och beskrivningar

AP förbehåller sig rätten till ändring av modeller och beskrivningar. Alla ritningar och tekniska handlingar eller del därav som av AP överlämnats till kunden förblir APs egendom. Utan APs medgivande får dessa ej användas av kunden eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom. Alla ritningar och tekniska beskrivningar för tillverkning av godset eller del därav, vilka av kunden överlämnats till AP, förblir kundens egendom. Utan kundens medgivande får dessa ej användas av AP eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.


Montering/Installation

Har parterna överenskommit om montering skall levererade varor kunna förvaras i lokaler som är låsta på betryggande sätt och med nycklar disponibla för AP. Beställare ansvarar för stöld och skador på platsen, som drabbar levererat gods och verktyg. Beställare skall se till att det finns tillgång till elkraft och belysning i berörda lokaler och att dessa gjorts i ordning så att montering kan ske effektivt på ordinarie arbetstid och att andra arbeten ej förhindrar eller försvårar installationen. Beställare svarar för att utrustning kan transporteras till respektive lokal på ett normalt sätt utan speciella hjälpmedel. Om monteringen inte kan ske i en följd, äger AP rätt att debitera mertid, extra resor och andra därmed sammanhängande kostnader. Eventuella erinringar mot fullgjord montering skall omedelbart framföras och därefter skriftligen bekräftas till kunden senast inom sju dagar. Monteringen utföres av APs montörer till offererade villkor och endast efter monteringsanvisningar från AP och får inte utan skriftliga överenskommelser mellan kunden och AP utföra arbeten som avviker från anvisningarna. Eventuella ändringsarbeten debiteras extra. Avviker lokalernas utförande från tillhandahållna handlingar på ett sådant sätt att monteringen försvåras eller fördyras äger AP rätt att debitera kunden för uppkomna merkostnader. AP ansvarar ej för skador på levererat gods förorsakade av onormal fuktighet eller onormala temperaturförändringar i lokaler anvisade av kunden. Vid arbete på mer än tre meter över golv, debiteras kostnad för ställning alternativt skall ställning tillhandahållas av kund. Kablage förläggs i av annan entreprenör lagd kanalisation alternativt klamras utvändigt, kanalisation skall vara utan hinder och försedd med dragtråd. Hinder i kanalisation ingår ej i fast pris utan debiteras som extra tid. För elinstallationerna gäller EIO:s allmänna leveransbestämmelser. Kunden skall tillse att samtliga kablar till av annan entreprenör monterad utrustning som skall fjärrstyras, finnes framdragna i väl uppmärkta grupper till maskinrum där reläskåp skall placeras. I de fall av annan entreprenör monterad tyristor skall anslutas till fjärrstyrningspanelen skall denna tyristor finnas färdiginkopplad på plats i anslutning till reläskåpet. Vägg/takhängd utrustning skall kunna monteras direkt i bärande konstruktion som tål en dragkraft över 300 N i skruvförband alternativt fästas i av annan entreprenör lagd bärregel, konsol eller dylikt.

Ev. ”bomkörning” dvs. bokad tid som ej kan användas debiteras fullt ut inklusive den tid som ej kan nyttjas till annan debiterbar tid.

Ev. väntetid debiteras fullt ut som extra tid.

Ägarförbehåll

Godset förblir APs egendom tills dess detsamma blivit till fullo betalt och intill dess kunden uppfyllt samtliga övriga förpliktelser. Växelaccept eller annan förbindelse anses ej som betalning förrän den helt inlösts. Ägareförbehåll gäller även så länge AP har fordran på obetald ersättning för reparation, underhåll eller annan åtgärd med avseende på utrustning. Uppfyller kunden ej sina förpliktelser äger AP rätt att ansvarsfritt och utan varsel återtaga utrustningen på kunden bekostnad. Intill dess äganderätten övergått till kunden förbinder sig kunden att väl vårda godset och ej utan skriftligt medgivande av AP vidtaga ändringar däri.

Garanti och returer

AP åtager sig att kostnadsfritt avhjälpa fabrikations- eller materialfel under ett år från leveransdagen. Avhjälpandet skall ske inom skälig tid från det kunden framställt anspråk på grund av felet. Vid utnyttjande av garantin äger AP rätt att efter eget val reparera godset eller leverera nytt gods. Garantin omfattar ej förbrukningsmaterial - såsom lampor m.m. Reparation utförs hos AP eller på av AP anvisad plats. Kunden står för samtliga kostnader för att få varan till reparationsstället och AP levererar varan, fraktfritt, i retur. Levererad vara får icke returernas utan att detta i förväg godkänts av AP.

Force majeure

Följande omständigheter skall anses utgöra force majeure och berättigar till motsvarande förlängning av leveranstiden om de inträffar före leveransdagen. Arbetskonflikt, brist på arbetskraft, fel eller försening från underleverantör samt varje annan omständighet som AP inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militära inkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, råvarupris, upprop eller upplopp, knapphet på transportmedel samt inskränkningar i fråga om drivkraft. Avser AP åberopa sådana omständigheter som avses ovan skall AP utan uppskov underrätta kunden om uppkomsten därav liksom dess upphörande.

Ansvarsbegränsning

APs ansvar är begränsat till vad ovan angivits. Kunden har ej rätt till ytterligare ersättning. Kunden har ej rätt till ersättning förmögenhetsskada, såvida inte AP gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet.

Privatkunder

Privatkunder omfattas av konsumentköplagen.