<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1749631898577992&ev=PageView&noscript=1" />

 AV och distansmöten

Avtalsnummer: 23.3-10517-20:002

AudicomPendax är UNIKA. Vi både utvecklar och tillverkar UNIKA produkter och lösningar här i Sverige. "Made in Sweden". Detta gör oss till den enda kompletta av de utvalda leverantörerna på ramavtalet och den enda som på egen hand kan leverera allt det som avtalet omfattar. Det här innebär förstås att vi har en ointaglig fördel när det gäller såväl leverans som integration av fungerande helhetslösningar. 

Avtalets omfattning.

Ramavtalet omfattar varor och tjänster för ljud och bild som tillsammans täcker in det totala behovet under en livscykelperiod. 

Ramavtalet omfattar olika varianter av varor och tjänster för ljud, bild, foto, distansmöten, videokonferens och liknande audiovisuella varor som möjliggör möten eller informationsspridning med hjälp av elektronik och teknik. Varor och tjänster kan vara analoga och digitala. Ramavtalet inkluderar även varor och tjänster som möjliggör förinspelad information som spelas upp när användaren själv önskar det. 

Ramavtalet omfattar även varor och tjänster kopplade till nya eller befintliga mötes- och konferensrum, utbildningssalar, hörsalar, scener, väntrum, receptioner, vård- och omsorgsmiljöer, arbete i hemmet eller ifrån andra platser där Avropsberättigad har behov av dessa varor och/eller tjänster.

Avropsberättigad kan avropa enbart varor eller enbart tjänst alternativt en kombination av båda. Tjänster som avropas ska ha en koppling till området för ljud och bild. Tidpunkten för utförande av tjänsten kan vara skild från köpet av varan. Avropsberättigad kan avropa tjänster för varor som Avropsberättigad har anskaffat tidigare. Konsulttjänst inkluderas i tjänst. 

Ramavtalet omfattar möjlighet att avropa mindre snickerier för att varans funktion ska fungera på avsett sätt, liksom mindre kompletterade hantverksarbeten som är förknippade med montage och demontering av utrustning exempelvis igensättning av hål, målning, kabeldragning, håltagning. Vidare ingår projektering av utrustning i mötesrum, konferensrum, utbildningssalar, hörsalar, scener, receptioner, väntrum med flera.

Ramavtalet omfattar inredning i den mån den är avsedd för varor inom området ljud och bild och dess unika behov samt för att tillgodose en helhetslösning för exempelvis ett konferensrum. 

De varor och tjänster som ingår i Ramavtalet kan angränsa mot andra ramavtalsområden. I de fall liknande varor eller tjänster kan avropas från annat ramavtal ska det ramavtal användas som motsvarar det huvudsakliga syftet med anskaffningen. 

Programvara kan levereras i form av proprietär programvara och öppen källkod Publik molntjänst och Privat molntjänst innehåller Programvara. 

Ramavtalet omfattar även köp av tjänst och med det avses varor som Avropsberättigad inte själv äger utan istället hyr.

Vårt sortiment.

Se valda delar av vårt produktsortiment i menyerna ovan. Vi vill särskilt att du som avropare lägger märke sortimentet under menyn Hybridenheter som är helt unik för oss. En flexibel hybridenhet löser nämligen oftast samtliga funktioner som behövs i ett mötes- eller utbildningsrum helt utan avbrott i er verksamhet för ombyggnation eller projektering.

Det sortiment som finns här på webbsidan är dock bara ett axplock. Förutom att vi har kontakt med alla teknik- och tjänsteleverantörer på marknaden har vi även egen tillverkning. Allt du önskar kan du få. För mer information, se sidan om vår Custom Shop.

Frågor om avtalet.

Kontaktperson är vår Klas Thorselius, mailadress klas.thorselius@aupx.com, och även vår kundtjänst är tillgänglig för dig.

Vi är ett heltäckande AV- IT- och inredningsföretag med egen tillverkning och utveckling i Sverige varför vi special är standard för oss. Vi går alltid i bräschen och ligger i snitt lite drygt fem år före andra aktörer på marknaden. Vårt motto är därför: "Kom ihåg var du såg det först!" 

Vi har varit verksamma sen 1938 med tillverkning av mörkläggning och i nuvarande form sedan 1980-talet vilket borgar för bred erfarenhet och gedigna kunskaper.